1.Madde

GİRİŞ

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme”) ve aşağıda tanımlanan Web Sitesi’nde yer alan diğer kurallar, Machinego.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

1.2. İşbu Sözleşme, ticari/kurumsal nitelikteki Kullanıcı’lar/Üye’ler için hazırlanmış olup; Machinego.com, ticari/kurumsal nitelikteki Kullanıcı’lara/Üyeler’e bir elektronik pazaryeri niteliğinde olmak üzere, aşağıda tanımlanan Hizmet Talebi’ne ve Teklif’e aracılık yapma hizmeti veren bir Web Sitesi’dir. Kullanıcılar/Üyeler, Machinego .com aracılığı ile, (i)Hizmet Alan sıfatıyla Hizmet Talebi’nde bulunabilirler, (ii)Hizmet Veren sıfatıyla, Hizmet Talepleri’ne Teklif iletebilirler Machinego.com; aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Machinego.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’ına bildirilecektir. Machinego.com tarafından tadil edilen Sözleşme’nin güncel şekli, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2.Madde

TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1. “Machinego.com” Machinego Teknoloji Danışmanlık Ve İş Makinaları A.Ş. Şirketi’ni ve Web Sitesi’ni,

2.2. “Web Sitesi” www.machinego.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı mobil uygulamaları,

2.3. “Kullanıcı/lar” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan, ticari/kurumsal nitelikteki gerçek ve tüzel kişi/leri,

2.4. “Üye/ler” E-posta ve/veya cep telefonu numarası kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine/kendilerine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı/Kullanıcılar’ı,

2.5. “Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Veren’lerce sunulan herhangi bir hizmeti satın almak için Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı’yı/Üye’yi

2.6. “Hizmet Veren” (Aşağıda tanımlanan Yönetmelik kapsamında “Hizmet Sağlayıcı”) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Profil oluşturan ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan Üye’yi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

2.7. “Profil” Hizmet Veren’in, Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alan tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.8. “Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan hizmet talebini,

2.9. “Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

2.10. “Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Web Sitesi üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından yine Web Sitesi üzerinden kabul edilmesini,

2.11. “Sözleşme” İşbu Sözleşme’yi/Kullanıcı Sözleşmesi’ni,

2.12. “Kanun” Elektronik Ticaretin Düznelenmesi Hakkında Kanun’u,

2.13 “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i, ifade eder.

3.Madde

KULLANIM ŞARTLARI ve DEVİR

3.1. Web Sitesi’ne Üyelik ücretsizdir.

3.2. Hizmet Alan Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi, Hizmet Veren Üyeler ise, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Teklif gönderebilirler. Şifrenin belirlenmesi ve korunması Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi kimseyle paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üyeler, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan ve şahsen sorumludur. Machinego.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üyeler’e aynen rücu etme hakkına sahiptir.

3.3. Üye hesabı oluşturulurken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Machinego.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyeler’in veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

3.4 Üye/Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak, alacak, yükümlülüklerini, kullanıcı adını ve/veya şifresini 3. Kişilere devredemez. Machinego.com, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak, alacak, yükümlülüklerini, Üyeler’in/Kullanıcılar’ın izin ya da onayına gerek bulunmaksızın, dilediği 3. Kişilere devredebilir. İşbu madde kapsamında Üyeler/Kullanıcılar, Machinego.com’un işbu Sözleşme’den kaynaklanan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını 3. Kişilere devretmesine Türk Borçlar Kanunu’nun 205/2 maddesi kapsamında önceden izin verdiklerini/muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. Madde

4.1. Machinego.com, Üyeler/Kullanıcılar talep edilmesi ve Machinego.com tarafından uygun görülmesi kaydıyla, Üyeler/Kullanıcılar tarafından ödenecek ücret karşılığında, nakliye, teslimat gibi süreçlerin takibi ve bu süreçlere ilişkin asistanlık ve destek hizmeti verebilecektir.

4.2. Üyeler/Kullanıcılar tarafından talep edilmesi, Machinego.com’un uygun görmesi halinde ve ücretinin Üyeler/Kullanıcılar tarafından ödenmesi karşılığında, Machinego, Anlaşmaya Varılmış İş’e konu mal/eşya ile iligli ekspertiz raporu oluşturabilir. Söz konusu raporun hazırlanmış olması, nihai karar Üyeler/Kullanıcılar tarafından verilmek üzere yalnızca bilgilendirme niteliğinde değerlendirilecek, Machinego.com tarafından Üyeler/Kullanıcılar’a herhangi bir garanti veya taahhüt verildiği anlamına gelmeyecek ve Anlaşmaya Varılmış İş’e konu mal/eşya ile ilgili her türlü sorumluluk Hizmet Veren ile Üyeler/Kullanıcılar’a ait olmaya devam edecektir.

4.3. Anlaşmaya Varılmış İş’e konu mal/eşya ile ilgili olarak, Hizmet Alan’a kusur atfedilebilecek haller hariç olmak üzere, herhangi bir arızanın ya da söz konusu mal/eşyanın kullanılmasına engel teşkil eden başkaca herhangi bir sorunun meydana gelmesi ve söz konusu arızanın/sorunun Hizmet Veren tarafından, söz konusu arızanın/sorunun Hizmet Veren’e bildirildiği tarihten itibaren iki Gün içerisinde, yine Hizmet Alan’a kusur atfedilebilecek haller hariç olmak üzere, tamamen giderilememesi/çözülememesi halinde, Hizmet Alan, Hizmet Veren ile sözleşmesini herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Böyle bir durumda, Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e yapılmış ödemelerin hizmet verilmeyen döneme ilişkin kısmı hesaplanmak suretiyle, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a derhal, nakden ve defaten iade edilecektir. Anlaşmaya Varılmış İş’in, başlamasından önce herhangi bir zamanda Hizmet Veren Tarafından iptal edilmesi halinde söz konusu işlem ile ilgili Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’e ödenen tüm ücretler Hizmet Veren tarafından derhal iade edilecektir. Bu durumda machinego.com’un Hizmet Alandan tahsil etmiş olduğu ücreti iadeye ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere kısmen/tamamen iade gerçekleştirebilir. Üyeler/Kullanıcılar, Machinego.com’un, işbu madde kapsamında, her ne nam altında olursa olsun, hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Madde

MACHINEGO.COM TARAFINDAN SUNULAN; HİZMET TALEBİ’NE /TEKLİFE ARACILIK HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

5.1. Machinego.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın, içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya Hizmet Talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

5.2. Machinego.com, yalnızca ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN ve ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ te düzenlenen “Aracı hizmet sağlayıcı” sıfatıyla, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, Machinego.com, aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

5.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Hizmet Talebi Oluşturulması

5.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.5. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin/kiralanması talep edilen malın niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.6. Machinego.com, Hizmet Talebi’ni kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

5.7. Hizmet Alan, hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar hizmetin verileceği gün ve saati Web Sitesi’nden ücretsiz olarak değiştirebilir. Hizmet Alan, bu süreden sonra yapılacak değişiklikler bakımından hizmet ücretinde artış meydana gelebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan tarafından Hizmet başlangıcına 24 saat kalana kadar yapılan iptallerde, machinego.com tarafından Hizmet Alan’dan tahsil edilmiş olan ücret iade edilecektir. 24 saatten az süre kalan durumlarda Hizmet Alan’ın iptal hakkı bulunmamaktadır. Hizmet Veren’ler için Profil Oluşturma

5.8. Kullanıcı, kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onaylayıp Web Sitesi’ne Üye olduktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Profil oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir. Profil(ler), Machinego.com tarafından, Web Sitesi’nde ve Machinego.com’un uygun göreceği sosyal medya/internet platformlarında yayımlanabilecektir. Kullanıcı, söz konusu Profil(ler)de yer alan tüm bilgilerinin, Machinego.com üyesi olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenebileceğini peşinen kabul eder.

5.9. Profil oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Profil ile ilgili hizmetleri vermek için, Hizmet Veren’in gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

5.10. Yönetmelik Madde 5/4 gereği, machinego.com üzerinden üzerinden mal/hizmet satışı/kiralaması yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

5.11. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Sözleşme’de detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. Machinego.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan Machinego.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Teklif

5.13. Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

5.14. Teklif’in sunulması, Hizmet Veren açısından, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir.

5.15. Onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Hizmet Alan ile birlikte Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Machinego.com’a bildirilmeksizin, Machinego.com’a aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği Machinego.com tarafından tespit edilirse, Machinego.com sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Hizmet Veren tarafından Machinego.com’a ödenir.

5.16. Verilen Teklifler, Hizmet Verenler tarafından, Teklif’de belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in, Teklif’de belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Machinego.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.17. Machinego.com, talepte bulunma ve teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler ve veya Hizmet Alanlar için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde ücret alabilir. Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Hizmet Alan tarafından uygun görülmemesi veya aynı hizmet için başka Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Hizmet Veren’in Teklif’inin Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde machinego.com Hizmet Alan ve Hizmet Veren’den bu işleme ilişkin ücret tahsil edebilecektir.

Hizmet Verenler için: Profil, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

5.18. Profil, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketicinin korunması, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Bu hallerde Machinego.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk, yukarıda belirtilen hususları ihlal eden ilgili tarafa aittir. Machinego.com, Kullanıcı/Üye’nin söz konusu yükümlülüğünü ihlali nedeniyle 3.kişilere ödemek durumunda kalabileceği her türlü tutarlar için, söz konusu Kullanıcı/Üye’ye rücu etme ve bu kapsamda, kendi aleyhine başlatılabilecek olan her türlü yasal prosedürü takip etmeden, ilgili yasal prosedürü Kullanıcı/Üye’ye ihbar etme hak ve yetkisine sahiptir.

5.19. Profiller, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren ve Hizmet Alan’a ait olup, Machinego.com’un bu hususlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme

5.20. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e (i)doğrudan veya (ii) banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla ödeyebilir, Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki ödeme ilişkilerine Machinego.com taraf olmayıp, Machinego.com’un bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.21. Hizmet Veren, sipariş/hizmet bedellerini, fiş veya fatura karşılığında, Machinego.com aracılığıyla bildirmiş olduğu Teklif bedeli üzerinden Hizmet Alan’dan tahsil eder.

5.22. Hizmet karşılığı düzenlenmesi gerekli olan fiş/fatura veya diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa, ilgili Hizmet Veren/ler tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Machinego.com’dan talep edilemeyecek olup, Machinego.com yalnızca kendi verdiği hizmetlerin bedellerine ilişkin olarak fatura kesmekle yükümlüdür.

Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

5.23. Machinego.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir taraf sıfatı ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Machinego.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar, Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

5.24. Web Sitesi aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. Machinego.com’un bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

5.25. Machinego.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Machinego.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Machinego.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

5.26. Machinego.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Machinego.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.27. Machinego.com Hizmet Verenler’in güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

5.28. Hizmet Veren’lerin ihmali, ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Machinego.com’a yönelmesi halinde, Machinego.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için ilgili Hizmet Veren’e rücu veyahut söz konusu bedelleri, ilgili Hizmet Veren’in Machinego.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır. İlaveten, Machinego.com dilerse söz konusu davayı Hizmet Veren’e ihbar edebilir. Bu halde dava Machinego.com tarafından takip edilmeyecektir. Dava sonucu çıkan yasal masraf, vekalet ücreti ve diğer tüm masraflar Hizmet veren tarafından karşılanacaktır.

5.29. Hizmet Veren tarafından Profil’inde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, Machinego.com’un bu hususta hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

5.30. Hizmete ilişkin olarak yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek olan mevzuat kapsamında temin edilmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Verenler’e aittir. Machinego.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenler’e aittir.

5.31. Machinego.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

5.32. Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Machinego.com tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Machinego.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

5.33. Machinego.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanlar’ın isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

5.34. Hizmet Alan bilgileri Machinego.com tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından, Hizmet Alan’ın onayı alınmadan reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya başkaca nedenlerle Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflardan veya bu nedenle oluşabilecek zarardan Machinego.com, kesinlikle sorumlu değildir.

5.35. Machinego.com ile Hizmet Veren ve/veya Hizmet Alan arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

5.36. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

5.37. Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklif’i kabul edebilir. Teklif’in kabul edilmesi, hizmet verildiği takdirde Hizmet Veren’e ödeme yapılması için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.

5.38. Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde, Hizmet Veren’e, verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

5.39. Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak Machinego.com'un bilgisi dahilinde olmaksızın, Machinego.com’u dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile haricen iletişime geçmeyecektir.

5.40. Hizmet Alan, Machinego.com’un, hiç bir şekilde Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmenin tarafı olmadığını ve bu hususta sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

5.41. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden (Machinego.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere) sorumludur.

5.42. Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

5.43. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

5.44. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği ev, ofis, bina, bahçe, depo, okul, fabrika ve her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

Machinego.com'a Verilen Yetkiler

5.45. Machinego.com, Web Sitesi’nin/ sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar/Üyeler, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak Machinego.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Machinego.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.46. Machinego.com, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Machinego.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Machinego.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

5.47. Machinego.com Kullanıcılar’ına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Söz konusu e-postaları almak istememesi halinde Kullanıcı, iletisim@machinego.com adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

5.48. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Machinego.com, söz konusu ihtilafa hiçbir surette taraf olmayacaktır.

5.49. Kullanıcılar’dan Hizmet Veren’e ve Hizmet Veren’den Kullanıcı’ya ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Machinego.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcılar’ın/Hizmet Verenlerin görebileceği şekilde yayınlanır. Machinego.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

5.50. Machinego.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma ve/veya Üyeler’in üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutar. 5.51. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Machinego.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli internet protokolü adreslerindeki Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

5.52. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Machinego.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

5.53. Machinego.com, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.54. Machinego.com, dilerse Kullanıcılar’ın e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.55. Machinego.com Üyeler’in işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, Üyeler’i Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

5.56. Kullanıcı, Machinego.com tarafından belirlenen ya da belirlenecek amaçlar doğrultusunda, (i)videosunun çekilerek ses ve görüntüsünün kaydedilmesini ve/veya (ii)halihazırda kaydedilmiş ses ve görüntülerinin kullanılmasını ve/veya (iii) ses ve görüntüsünün, Machinego.com tarafından, Machinego.com üyesi olan ya da olmayan 3. Kişilerle paylaşılmasını kabul ettiğini; bu ses ve görüntülerinin teknik yöntemlerle değiştirilmiş, birleştirilmiş veya ayrıştırılmış ya da başka işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının, Machinego.com dahil olmak üzere, dijital ortamlarda yer almasını ve umuma iletilmesini; bu hususlar nedeniyle (i) Machinego.com’dan herhangi bir hak, bedel ve alacak talep etmediğini ve etmeyeceğini ve (ii) Machinego.com’u, en geniş anlamda ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.Madde

TÜM KULLANICILARA VE ÜYELERE İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılarla ve Üyelerle İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar ve Üyeler)

6.1. Kullanıcılar ve Üyeler, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

6.2. Kullanıcı’lar ve Üyeler, birbiriyle ya da Machinego.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum, Machinego.com tarafından Kullanıcı’nın ve Üye’nin haklarının sona erdirilmesini ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

6.3. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

6.4. Kullanıcılar/Üyeler, diğer Kullanıcılara/Üyelere ilişkin olarak, Machinego.com aracılığı ile ulaştıkları her türlü bilgileri/verileri gizli tutmakla ve ayrıca, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerine uymakla yükümlü olup, bu yükümlülüklere aykırı davranmaları nedeniyle Machinego.com’un ve/veya diğer Kullanıcıların/Üyeler’in uğrayabileceği her türlü zararlardan ve ödemekle yükümlü kalabileceği tüm bedellerden sorumludur. Machinego.com, Kullanıcılar/Üyeler’in söz konusu yükümlülük ya da yükümlülüklerini ihlali nedeniyle 3.kişilere ödeyeceği ya da ödeme ihtimali bulunan her türlü tutarlar için, ihlalde bulunan Kullanıcı/Üye’ye rücu etme ve bu kapsamda, 3. Kişilerce kendi aleyhine başlatılabilecek olan her türlü yasal prosedürü takip etmeden, ilgili yasal prosedürü ihlalde bulunan Kullanıcı/Üye’ye ihbar ederek, söz konusu yasal prosedürün ihlalde bulunan Kullanıcı/Üye tarafından takip edilmesini talep etme hak ve yetkisine sahiptir.

Web Sitesi İçeriği

6.5. Machinego.com Web Sitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi’nin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

6.6. Machinego.com, Web Sitesi’nden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti etmez. Sorumluluk Sınırlamaları

6.7. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Machinego.com, Web Sitesi ya da Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Kullanıcılar’ın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından sorumlu değildir.

6.8. Machinego.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

6.9. Machinego.com, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.10. Machinego.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zarardan ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya bir Hizmet Alan’ın kendisine verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası

6.11. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Machinego.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın ve Üye’nin kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

6.12. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Machinego.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

6.13. Machinego.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Machinego.com’a aittir. Machinego.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Machinego.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Web Sitesi Üzerindeki İçerik

6.14. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Machinego.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

6.15. Web Sitesi, Machinego.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Machinego.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

6.16. Machinego.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

6.17. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

6.18. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

6.19. Machinego.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

6.20. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Machinego.com’un ticari defter ve kayıtları ile Machinego.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

6.21. Kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları sonucunda Machinego.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Machinego.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

6.22. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman, derhal hüküm ifade etmek üzere sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Yürürlük

6.23. Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Machinego.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"),

 1. Maltepe Mah.Cebe Ali Bey Sok Aktifbank Blok No 7 İç kapı no 1 Zeytinburnu İstanbul adresinde bulunan Machinego Teknoloji Danışmanlık ve İş Makinaları A.Ş (“Machinego”),
  ile
 2. [] adresinde bulunan [ ] (“Satıcı”) arasında,

Aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde / / tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Machinego ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan Machinego hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, Machinego tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmayı ve bu platformda satış yapmayı, Machinego da Satıcı’nın ileride Machinego tarafından bildirim yapıldığı takdirde ilan başına uygulayacağı ücretlendirme karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmayı amaçlamaktadır.

Satıcı, işbu Sözleşmede kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde Machinego’ya ait Platform üzerinde satış faaliyetlerinde bulunma ve Alıcılardan makine bedeli tahsilini sağlama konularında hak sahibi olacaktır.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

2.TANIMLAR

Websitesi/Elektronik Ticaret Platformu (“Platform”):Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Machinego’ya ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu https://www.machinego.com/ ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulamayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler:Satıcılar’ın makinelerini Machinego’ya ait çevrimiçi Platformda yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Machinego tarafından Platform’da sunulan; ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar:Platform’a erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye/Üyeler:Machinego ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Platform’a üye olan veya Hizmetler’den yararlanan, Alıcı ya da Satıcı olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı:Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen makineleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı:Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli makineleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

Tedarikçi Portal:Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

İş günü:Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Platform’da Machinego tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcı’ların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Satıcı’lar ile Alıcı’lar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Machinego işbu ticari faaliyette sadece, Platform’da Satıcı’lara makine satış hakkı vermekte olup hiçbir surette Satıcı’lar ile Alıcı’lar arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Satıcı, Platform’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcı’lara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Gerekli Doküman Listesi" ("Ek-1")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Machinego’nun Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır.

4.2. Satıcı, her bir makine için ayrı ayrı ve satış bedeli içerisinde olmak kaydıyla Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve teknik servis listesi ile satın alma belgesi üzerinde yazan ve/veya makine ile birlikte teslim edilmesi gereken her türlü aksesuar, belge, broşür, bandrol ve diğer evrak ile mevzuatın gerektirdiği sair bilgi ve belgeleri, teslim etmek yükümlülüğündedir. Machinego’nun Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması sebebiyle bu bilgi ve belgelerin teslim edilip edilmediğini olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı bahse konu bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle Machinego’nun herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, Platform’da satışa sunduğu tüm makineleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Machinego ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Machinego münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’da satışa sunduğu herhangi bir makinesini sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.5. Satıcılar Platform’da satışa çıkardıkları makine özelliklerini tam, doğru bir şekilde yazmaları ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir. Platform’da satışa sunulacak makinelerin sergilenmesine uygun görsel bulunmaması halinde, fotoğraflama hizmeti ücreti karşılığında Machinego tarafından verilebilecektir. Fotoğraf çekimine yönelik makinelerin taşınması ve makine çekimleri sırasında meydana gelebilecek her türlü zarardan münhasıran Satıcı sorumludur.

4.6. Herhangi bir şekilde Machinego tarafından fotoğrafı çekilen/çektirilen tüm makine görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eserden doğan FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. Maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı münhasıran Machinego’ya aittir. Satıcı, Machinego’dan yazılı izin almaksızın bu görselleri başka hiçbir platformda ya da mecrada kullanma hakkına sahip değildir. Görsellerin Satıcı tarafından Machinego’ya verilmesi halinde Satıcı fotoğraflar tüm makine görsellerinin FSEK uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eserden doğan FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın Machinego’ya devredilmiştir.

4.7. Satıcı, Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3. Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde Machinego’nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sorumluluğuna aykırı bir eylemde bulunması neticesinde Machinego aleyhine doğabilecek tüm zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Satıcı, Platform’da ve ilanlarda sergilediği makinelerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu makinelerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu sorumluluğuna aykırı bir eylemde bulunması neticesinde Machinego bakımından doğabilecek tüm zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Satıcı, Tedarikçi Portal’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Tedarikçi Portalda Machinego aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Machinego’nun bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir. Bu durumda Machinego’nun işbu sözleşmeyi derhal fesih hakkı saklıdır.

4.10. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyeler’in kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Platform’u kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Platform’da yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup Machinego’nun bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.11. Machinego, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Machinego, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Machinego’nun ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Machinego tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Machinego tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Machinego Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Platform’da her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla Machinego, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir.

4.14. Satıcı, Platform’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Machinego, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, Satıcı’nın hâlihazırda platform üzerinden gerçekleştirmekte olduğu satış işlemini sona erdirebilir. Satıcı böyle bir durumda Machinego’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Machinego’nun herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Sözleşme’yi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.15. Satıcı’dan, Plarform’a yüklediği ilanlar için sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren, yani 13/03/2024, herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, satıcılara ücretsiz ilan sunma hakkı 01.09.2024 tarihine kadar tanınacaktır.

4.16. İlanlar üzerinde kararlaştırılan paket yapıları, paketlerin yönetiminin kim/kimler tarafından yapılacağı genel olarak Machinego tarafından belirlenecektir. Bu hususta Machinego, Satıcı tarafından iletilen öneri/teklifler ile hiçbir surette bağlı olmayacaktır.

4.17. İlanlar için Satıcı tarafından yapılacak ödemeler, 1 (bir) aylık periyotlar, abonelik şeklinde gerçekleştirilecektir. Machinego dilediği zaman bu periyotları değiştirme hakkını saklı tutar.

4.18. Satıcı, Machinego’nun online kiralama faaliyetlerini yürüttüğü platformda kiralama amacıyla ilana sunduğu makineyi, aynı zamanda satış faaliyetlerinin yürütüldüğü Platform üzerinden satışa sunabilir. Makinenin satışının gerçekleşmesi üzerine söz konusu işlemin gerçekleştirildiği, Satıcı tarafından Machinego’ya bildirilir ve kiralık makine ilanı kaldırılır.

4.19. Satıcı, Alıcılar’la Platform’dan yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, Machinego’nun işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Platform’da sergilediği ve sattığı tüm makinelerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını yaptığı makinelerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.20. Machinego tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Machinego platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Platform’a üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Platform’a üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacaktır.

4.21. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. Uyarınca satılan veya sağlanan makinelerle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği makineyi fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle Machinego’nun ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) Machinego’nun ilk talebinde herhangi bir mahkeme kararı ve/veya 3. Kişilerin onayına gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Platform’dan sunulacak olan Hizmetler’in ve Machinego tarafından uygulanan kampanyaların detayları, makinelerin sergilenme süreleri ve teknik özellikler gibi ikincil değişiklikler Machinego tarafından her zaman değiştirilebilecektir. Satıcı Taraflar’ca mutabık kalınması halinde Platform’da Alıcı’lara sunulan indirim, kampanya ve hediye çeki gibi uygulamaların maliyetini karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.23. Satıcı’nın Machinego tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca öncesinde Machinego’nun yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak, Alıcı’lara makineyle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Bu madde ile getirilen yükümlülüklerine aykırı davranan satıcı Machinego’nun takdirinde olmak üzere kara listeye alınabilecektir. Kara listeye alınan Satıcı’nın ilan hakkı veya işbu Sözleşme ile hüküm altına alınan sair haklarında kısıtlamalara gidilebilecektir.

4.24. Satıcı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, mevzuata aykırı bir fiilde bulunması halinde Machinego’yu her türlü 3. Kişi talebinden ve idari yaptırımdan ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde Machinego’nun uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Platform’dan satışa sunulan makineler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı makine ile ilgili makinenin ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcı Alıcı’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle makineyi iade etmek istemesi halinde makine iadesini kabul edip etmeyeceğini Machinego’ya 48 saat içinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, Machinego tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde makineleri incelemeye alıp almama kararını Machinego’ya iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir. Satıcı’nın makineleri incelemeye alması halinde Machinego tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. Machinego işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.26. Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde Machinego işbu Sözleşme’yi ve eklerini derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin feshederek Satıcı’dan herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

5.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

5.1. İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, feragat, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.

5.2. Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

6.GİZLİLİK

6.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

6.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Satıcı veri işleyen sıfatı ile Machinego ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Satıcı Machinego adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

 1. İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) mevzuat uyarınca bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği vb. hususlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve rızasını almayı,
  ile
 2. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Machinego’nun tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi,
 3. Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Machinego’nun menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikâyetler de dâhil olmak üzere) konusunda Machinego’yu derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği Machinego’ya vermeyi ve Machinego ile tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak Machinego tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,
 4. İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve bu tedbirleri güncel tutmayı,

Kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME

9.1. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce diğer Taraf’a noter kanalı ile ihtarda bulunarak Sözleşme’yi feshetmediği sürece Sözleşme her yıl aynı şartlarla yenilenmiş kabul edilir.

9.2. Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.

10.DEVİR YASAĞI

SATICI, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Machinego’nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Machinego’nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

11.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Machinego’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14.BİLDİRİM

Satıcı ve Machinego, Satıcı’nın Platform’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Platform’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

15.DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanan Damga Vergisi ve sair tüm vergiler ile harçlar Satıcı tarafından karşılanacaktır.

16.YÜRÜRLÜK

16 (on altı) maddeden ve 2 (iki) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

EKLER

EK-1:Gerekli Doküman Listesi
EK-2:Bilgilendirme ve Muvafakatname
MACHINEGO TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK VE İŞ MAKİNALARI A.Ş[SATICI]

EK-1: Cari Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi

 1. Vergi Levhası Fotokopisi
 2. Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 3. İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:
 1. Ortaklık Sözleşmesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Faaliyet Belgesi
 3. İmza Sirküleri
 4. Vergi Levhası

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Machinego’da olacaktır.

EK-2: Bilgilendirme ve Muvafakatname

Machinego Teknoloji Danışmanlık ve İş Makinaları A.Ş (“Machinego”) olarak veri güvenliğiniz en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aydınlatma Yükümlülüğü: Kanun kapsamında Machinego veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile Machinego; kişisel ve finansal bilgilerinizi ya da kurumunuzun yetkili temsilcilerine, yöneticilerine, denetçilerine, yönetim kurulu üyelerine ait bu sözleşme kapsamında gereklilik ve ölçülük ilkesi çerçevesinde kişisel verileri kaydedecek, saklayacak, tarafınıza sunduğumuz hizmetleri devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Machinego tarafından, size/kurumunuza daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla:

 1. Gerçek kişi Satıcılara ilişkin:</strong>

  Kimlik bilgileriniz (İsim, Soy isim,…) , iletişim bilgileriniz (Adres, telefon, e-posta…), finansal bilgileriniz (Banka bilgileri…)
 2. Kurumsal Satıcılara İlişkin:</strong>

  Yetkili temsilcinin; kimlik bilgileri (isim, soy isim…), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta…), finansal bilgileri (banka bilgileri…)

  Yöneticilerin; kimlik bilgileri (isim, soy isim…), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta…), finansal bilgileri (banka bilgileri…)

  Denetçilerin; kimlik bilgileri (isim, soy isim…), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta…), finansal bilgileri (banka bilgileri…)

  Yönetim Kurulu Üyelerinin; kimlik bilgileri (isim, soy isim…), iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta…), finansal bilgileri (banka bilgileri…)

  İşlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz; Platform aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Machinego kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile Machinego’nun mevzuatımızdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif makineler sunabilmek amacıyla Machinego’nun uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Machinego tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: Yürürlükteki mevzuatımızın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler, hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ile diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları: Machinego’ya başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İşbu bilgilendirme yazısı ve muvafakatname, Machinego ile imzalamış olduğunuz Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Machinego tarafından kişisel/şirket verilerimizin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruşlarıyla ve Türkiye’de veya yurtdışında mukim olan hizmet sağlayıcı firmalar ile paylaşılmasına ve kişisel/şirket verilerimizin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

MUVAFAKATNAME
Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi’nde yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim/ederiz.

Whatsapp